کوردستان

خالد عزیزی: ” ما خواهان برگزاری رفراندوم برای کوردستان هستیم”

خالد عزیزی: ” ما خواهان برگزاری رفراندوم برای کوردستان هستیم”
.
.
یکی از رهبران سیاسی شرق کوردستان (ایران) خواهان برگزاری رفراندوم و حق تعیین سرنوشت کوردستان است و از آن بە عنوان حقی مشروع و پذیرفتە شدە از طرف جوامع بین الملل سخن بە میان میاورد.
دبیرکل سابق حزب دمکرات کوردستان، خالد عزیزی، در ویدیویی کە تاریخ آن بە 11/2/2016 روز پایانی کنگرە ١٦ آن حزب بر میگردد و آن را در تاریخ 28/9/2017 در صفحەی فیسبوک خود گذاشتە است؛ تقاضای رفراندوم را برای کوردستان تحت اشغال ایران دارد. نامبردە کە این تقاضا را بە عنوان یکی از مصوبات کنگرەی حزبش قلمداد میکند بە این موضوع اشارە دارد کە چون راههای فراوانی را برای بدست آوردن حقوق ملی آزمودەاند و حکومت مرکزی همچنان بە خواستەی مشروع آنان جواب منفی دادە است، خواستار رفراندوم برای کوردستان هستند.
در بخشی دیگر از این اظهارات، خالد عزیزی از عدم جوابگویی احزاب ایرانی در مورد مطالبات کوردها گلەمند است و بە آنان اعلام میکند کە از آنها هم همانند جمهوری اسلامی مایوس شدەاند. نظر شما را بە ترجمە فارسی ویدیوی مربوطە کە گفتەهای دبیرکل سابق حزب دمکرات است، جلب مینمایم.
“بخشی دیگر از مصوباتی کە در کنگرە بە مورد بحث گذاشتە شد. موضوع “رفراندوم” بود. ما آرزو داشتیم کە حزب دمکرات کوردستان، بعنوان حزبی قانونی در ایرانی آزاد و دمکراتیک نقش خود را در کوردستان ایفا میکرد و این حزب کە برای ادارەی کشور تاسیس شدە است، رهبری آن را نیز بە عهدە میگرفت. در این راه میتوانستیم راهکارهای زیادی را با هم پیدا و اجرا کنیم. هرچند حزب ما اکنون بە شیوە قانونی در داخل کشور فعالیت ندارد ولی هزاران عضو و طرفدار دارد کە پیام و گفتمان ما را بە مورد بحث میگذارند و بخشی از این مردم پذیرای این گفتمان است.
بحث “رفراندوم” در شرق کوردستان (ایران) بە این معنا نیست کە ما هم اکنون در داخل کشور هستیم و میتوانیم بە شیوەای قانونی آن را اجرا کنیم. بدون شک بە میان آوردن موضوع رفراندوم، سابقەای تاریخی با خود بە همراه دارد. هفتاد سال آزمودن دەها شیوەی مبارزاتی با حکومت قبلی و فعلی، هفتاد سال سعی و تلاش بر اینکە مبارزە ما بە شیوەای باشد کە بە مردم و هم میهنان کمترین آسیبی نرسد و خونی ریختە نشود. راههای زیادی آزمایش شد ولی در واقع حکومت مرکزی همیشە منکر وجود ما است و کوردها را در تقسیم قدرت سهیم نمیکند. ادارە کوردستان بر عهدە کوردها نیست. اجازە فعالیت سیاسی نمیدهد و ملت کورد را بخاطر کورد بودنشان تحقیر میکند.
بنابراین کاملا در خور و بجاست کە کوردها در داخل کشور و محافل سیاسی خارج از کشور این خواستە را مطرح کنند کە هیچ راهی برای ما باقی نماندە است بە جز اینکە ما خواهان برگزاری رفراندوم برای کوردستان هستیم. حقی را خواستار باشیم کە جزو حقوق مشروع ما است. قوانین بین المللی “رفراندوم” را قبول کردەاند و هم اکنون هم در میان خیلی از کشورها و ملتها بە آن رجوع میشود و مورد استفادە قرار میگیرد. پس این پیامی برای مردم داخل کشور است کە در صورت بروز فرصتی ما کوردها این حق را داریم در مورد تعیین سرنوشت خودمان، تصمیم بگیریم. در عین حال این پیامی هم برای اپوزسیون خارج از کشور است – کە ما سعی وافری برای هماهنگی مبارزاتی با آنان کردیم کە توجهی بە قبول مطالبات ما بکنند- پس اگر در آیندە ما از شما همانند جمهوری اسلامی ایران، مایوس شدیم کە با احساس مسئولیت با مسالە کورد برخورد نکردید، این حق ما است کە بە رفراندوم رجوع کنیم”.
شایان ذکر است در روز 25/9 همزمان با رفراندوم استقلال جنوب کوردستان (عراق) در همە شهرهای شرق کوردستان (ایران) هم تظاهرات و شادمانی گستردەای برگزار شد کە بنابر آمار تائید نشدەای قریب بە ٨٠٠ نفر از طرف نیروهای امنیتی رژیم، دستگیر و زندانی شدەاند. برطبق ویدیوهای منتشر شدە، تظاهرات کنندەگان خواستار حقوقی همانند شرق کوردستان برای خود هستند. در شبکەهای مجازی هم کوردهای این بخش کوردستان مسالە رفراندوم و استقلال را مطرح میکنند، این در حالی است کە جمهوری اسلامی ایران نیروهای نظامی و زرهی زیادی را بە مرز حکومت اقلیم کوردستان گسیل داشتە است و تحرکاتی را بە قصد اغتشاش در منطقە و فشار علیە کوردها آغاز کردە و شهرهای شرق کوردستان را بە مانند پادگانی از نیروهای سرکوبگر تبدیل کردە است.

زیاتر ببینه

ئه‌مانه‌ش ببینه‌

Back to top button