جیهان

پرۆژه‌یاسای نوێ حكومه‌تی یۆنان بۆ په‌نابه‌ران

 

ههر دێتو رێژهی كۆچبهران له توركیاوه بهرهو وڵاتی یۆنان زیاد دهكات و حكومهتی یۆنانیش نیگهرانه

تهنیا له مانگی ٤دا، نزیكهی 4.000 كۆچبهر گهیشتونهتهولاتی یۆنان له سنورهكانی وشكانی و ئاودا.

له ههمان كاتدا حكومهتی یۆنان پرۆژهیاسایهكی نوێی ئاماده كردووه كه بریتیه له چهند خاڵێكی  گرنگ بۆ پهنابهران كه تێیدا باس له

كهم كردنی كاتی پێدانی مافی پهنابهرێتی دهكات و ههروهها، هاوكاری زیاتر ئهو پهنابهرانه دهكات  كه باری تهندروستیان ناجێگیره.

له خاڵێكی پرۆژهیاساكهدا، ، باس لهوه دهكات، كه پهنابهران دوای ١٥ رۆژ له رۆژی گهیشتنیان به خاكی یۆنان و ناو تۆمار كردنیان، پێویسته ڕهوانهی ناو شارهكانی یۆناب بكرێن ، بۆ ئهوهی ژیانێك به ئاسودهیی بژین. ههروهها چیتر پهنابهران له كهمپهكانی دورگهكانی یۆنان نابێت زۆر بمێنهوه، ماف به پهنابهران دهدات به ئازادی له تهواوی خاكی یۆنان هاتوچۆ بكهن.

بۆ ئهم مهبهستهش، وهك تیمی پشتینیوز سهردانی پهرلهمانی یۆنانمان كرد و پرسیارێكمان ئاراستهی سهرۆك پهرلهمانی یۆنان كرد

تاوهكو بزانین تا چهند ئهم پرۆژهیاسایه پهسهند دهكرێت.

سهرۆك پهرلهمانی یۆنان بهپشتینیوزی راگهیاند، پهنابهران سودمهند ئهبن له پرۆژهیاساكهدا و خاڵهكانی بۆ بهرژهوهندی ئهوانه.

بۆ بهدواداچونی زیاتر، سهردانی  رێكخراوی gcr مان كرد كهلهنزیكهوه زیاتر له 20 ساڵه‌‌ هاوكاری و پاڵپشتی پهنابهران دهكهن له وڵاتی یۆنان .

سهرۆكی ئهو ڕێكخراوه، دیمیتریس ماڤرۆیدیس، ئاشكرای كرد كه پرۆژهیاساكه خاڵی گرنگی تێدایه بۆ پهنابهران و حكومهتی یۆنانیش نیشانی داوه كه دهیهوێت كارێكی باش بۆ پهنابهران بكات

ههروهها بهڕێز ماڤرۆیدیس چهند خاڵێكی لاوازی پرۆژهیاساكهی خسته ڕوو

پرۆژهیاساكه به گشتی ماوهی پێدانی مافی پهنابهرێتی به پهنابهران زۆر كهم دهكاتهوه و لهمهودوا پهنابهران زیندانی ناكرێن بهڵكو دوای چهند رۆژێك بهگهیشتنیان بهخاكی یۆنان، وهرهقهیهكی ٣ بهرگیانپێ دهدرێت و له ماوهی ٦ مانگیش وهڵامی كهیسهكهیان دهدرێتهوه.

پشتیوان جاف 

 

https://www.facebook.com/PishtiNews/videos/1818404011515638/

 

 

 

زیاتر ببینه

ئه‌مانه‌ش ببینه‌

Back to top button